پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

 

تمام داوطلبان ما دست پر سر جلسه حاضر شدند در این قسمت به عنوان نمونه از سه درس زیست ، دین و زندگی و ادبیات تعدادی از سوالات پیش بینی شده برای کنکورهای 97 ، 98 ، 99 و 1400 را قرار میدهیم ، البته برای تمام دروس نمونه های پیش بینی شده موجود است که جهت جلوگیری از کپی برداری در سایت قرار نمی دهیم و فقط در اختیار داوطلبان خودمان قرار می دهیم.

1 4 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

10 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)11 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)2 4 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)3 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)4 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)5 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)6 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)7 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)8 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)9 3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

17 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)18 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)19 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)20 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)21 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)22 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)23 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

1 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)2 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)4 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)5 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)6 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)7 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)8 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)9 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)10 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)11 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)12 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)13 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)14 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)15 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)16 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

1abcd 2 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)2abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)3abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)4abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)5abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)6abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)7abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)8abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)9abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)10abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)11abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)12abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)13abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)14abcd 2 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)15abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)16abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)17abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)18abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)19abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)20abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)21abcd 1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

12ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

11ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

10ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

6ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

4ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

3ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

2ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

1ynt - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

fg9 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

fg10 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

1 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

2 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

3 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

4 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

5 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

6 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

7 - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - پیش‌بینی‌ها طبق فرمولتست (طرح 100%)

تلفن دفتر:66479315  

                      همراه استادشیوه:09126087740

(پاسخگویی همه روزه از 8 صبح تا 10 شب حتی ایام تعطیل)  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *